Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 956

Прието с Протокол № 47/15.07.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указа за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата, общинският съвет реши:

1. Предлага на Президента на Република България да не опрощава публичното държавно вземане за суми за суми по влезли в сила наказателни постановления – главница 2000 лв. и лихва – 1937.97 лв. на Искрен Маринов Георгиев от гр.Русе, жк. „Дружба – 3”, бл. „Романтика”, вх. Б.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)