Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 957 Прието с Протокол № 36/20.03.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 14, т. 10 от Раздел IV на УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ОБЩИНСКА ФОНДАЦИЯ „РУСЕ – ГРАД НА СВОБОДНИЯ ДУХ“, както и с чл.7, ал.4 и чл. 9, ал.4 от Правилника за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и разходване на имуществото на Фондация „Русе – град на свободния дух”, общинският съвет реши:

1. Приема Отчет за дейността на Управителния съвет на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух” за 2013 г. (Приложение 1)
2. Приема Годишен финансов отчет на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2013 г. (Приложение 2)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)

Приложение No2 към Протокол No1/ 14.02.2014г. изтеглете от тук!

Приложение No1 към Протокол No1/ 14.02.2014г.
от Заседание на УС на Общинска фондация “Русе – град на свободния дух”
 
 
 
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА ОБЩИНСКА ФОНДАЦИЯ
„РУСЕ – ГРАД НА СВОБОДНИЯ ДУХ“ ЗА 2013 Г.
 
I.                   Значимост на инициативата „Европейска столица на културата“ и регламент за участие в конкурса за излъчване на български град носител на титлата
 
Инициативата „Европейска столица на културата“ е едно от най-мащабните европейски събития в сферата на културата, което се провежда ежегодно от 1985 г. насам по идея на тогавашния министър на културата на Гърция Мелина Меркури. Повече от 40 града, сред които Атина, Линц, Стокхолм, Есен, Генуа, Ливърпул, Дъблин, Мадрид, Берлин, Париж и Лисабон са носители на престижната титла. Към първоначално заложените цели на инициативата, а именно да изведе на преден план богатството, многообразието и общите черти на европейските култури и да насърчи взаимното опознаване и разбирателство между европейските граждани, се добавят редица икономически, социални и културни дълготрайни ползи за градовете, участващи в надпреварата, в т.ч. създаване на нови работни места, разнообразяване на културния календар и привличане на нови публики, включване на маргинализирани социални групи, подобряване на имиджа на града, ръст на чуждестранните инвестиции, увеличен туристопоток и т.н.
През 2019 г. България ще домакинства инициативата „Европейска столица на културата“ за първи път в нейната история. В тази връзка, на 18 декември 2012 г. Министерството на културата на Република България публикува официална покана за представяне на кандидатури, съгласно която желаещите да вземат участие в съревнованието български градове имат на разположение 10 месеца, за да подготвят необходимите документи за кандидатстване. От ключово значение е формулирането на дългосрочна, реалистична и иновативна концепция за културна програма, която да се реализира в годината на събитието. Основните критерии за оценка са „Европейско измерение“ и „Град и граждани“.
Съществуват 2 етапа на кандидатстване: предварителен подбор и окончателен подбор. При предварителния подбор, жури, състоящо се от 6 експерти, назначени от заинтересованата държава-членка (в случая България), и 7 експерти, представляващи институциите на Европейския съюз, дава препоръки и избира градовете, които минават в следващата фаза. Регламентът фиксира срок за депозиране на концепциите на градовете кандидати до 18 октомври 2013 г., а заседанията на журито за предварителен подбор се проведоха в гр. София в периода 10 – 12 декември 2013 г.
Българският град, които ще домакинства инициативата за пръв път в нейната история, ще бъде окончателно избран с решение на Съвета на Европейския съюз през 2015 година.
Съгласно решение №1 282 от 14 юли 2011 г. на Общински съвет – Русе, градът е кандидат за приза „Европейска столица на културата през 2019 г.“. Решението Русе да кандидатства за Европейска столица на културата е резултат от усилията за утвърждаване на града като културен център в Дунавския регион и използването на културата като средство за градско възстановяване и икономически растеж. В съревнованието с още седем градове кандидати от България, Русе се позиционира като „Град на свободния дух“. Като част от подготовката на кандидатурата, Община Русе учреди едноименна фондация, чиято цел е да извършва дейности в обществена полза, да ръководи цялостния процес на кандидатстване и да осъществява връзка между партньори от културните, научните и бизнес средите. Към Фондацията заседава Обществен съвет с представители на местните културни институти, на академичните среди, на ключови организации, творци и други заинтересовани страни, които дават своя принос към развитието на кампанията „Русе – град на свободния дух“. Експерти с признати качества и задълбочени познания на местните и регионални културни традиции също участваха в подготовката на кандидатурата на Русе.
II.                Основни дейности на Фондацията през 2013 г., свързани с кандидатурата на Русе за „Европейска столица на културата“
 
Основната задача на Фондация „Русе – град на свободния дух“ през изминалата 2013 г.  беше свързана с подготовката и попълването на апликационната форма за участие в надпреварата за „Европейска столица на културата“, както и организиране на комуникационна и рекламна кампания с цел популяризиране на русенското участие и мобилизиране на институционална и гражданска подкрепа. Процесът по подготовка на русенската кандидатура беше съпроводен от множество събития, срещи с представители на културния сектор, бизнеса и неправителствените организации, дискусии, международни срещи и консултации. Ролята на Фондацията беше да осигури ефективна и достъпна платформа за комуникация между представителите на различните заинтересовани страни. Във връзка с изпълнението на заложените за 2013 г. цели, Фондацията участва в организирането на следните дейности:
Организиране на обществени дискусии, обсъждания и местни и международни конференции, свързани с кандидатурата на Русе
Първата среща на функциониращия към Фондацията Обществен съвет се проведе на 25 март 2013 г. Във форума се включиха 31-те членове на консултативния орган, създаден за да подпомага Фондацията във формулирането на стратегическите приоритети при подготовката на Русе за състезанието за „Европейска столица на културата“. Те са представители на неправителствени организации, културни институти и професионални сдружения. В рамките на първата среща на Обществения съвет, неговите членове бяха запознати подробно с процедурата по кандидатстване, с първоначалните стъпки по издигане на русенската кандидатура, с установените контакти и стратегически партньорства. Коментирани бяха принципни позиции по отношение на участие на града в престижната надпревара, уточни се план за действие и формати за по-нататъшно сътрудничество.
По време на подготвителния етап беше изграден и обществен Форум за публичен дебат с участието на представители от 40 организации от културния, образователния и бизнес сектора. На 5, 12, 19 и 26 юли в зала „Култура“ бяха проведени фокус групи с представители на академичната общност, студентски и младежки организации, представители на читалищния и неправителствен сектор, представители на културния сектор и културните индустрии – артисти, художници, музейни експерти, издатели, дизайнери, музиканти, фотографи, архитекти, неправителствени организации. В рамките на тези срещи беше дискутирана идейната концепция и структурата на предложението за културна програма, около което да се изгради цялостната кандидатура на града. В идейната концепция се формулира визията на гражданите и културните оператори за дългосрочното развитие на града, за чието ускорено реализиране титлата „Европейска столица на културата“ би могла да допринесе. Добавената стойност на този формат на обществени обсъждания се състои в конструктивната дискусия и излагането на мнения на специалисти с различен професионален опит и експертиза, които познават спецификите на културното развитие в града.
Проведено беше анкетно проучване сред 120 експерти от заинтересованите среди за идентифициране на силните страни и предизвикателствата пред кандидатурата на Русе. В качеството си на представители на културни институти и организации, опериращи в културния сектор, участниците в изследването изразяват готовност да подкрепят усилията на Русе в надпреварата за „Европейска столица на културата“. По отношение на целевите групи, експертите идентифицират като ценни участници в процеса на подготовка архитектите, дизайнерите, представителите на визуални, танцови и музикални изкуства, но неоспоримо е значението, отредено на културните институти.
Ясно изразени тенденции се наблюдават по отношение на предимствата на русенската кандидатура:
v    Географско положение – кръстопътна точка, пресечна точка на два европейски транспортни коридора
v    Част от Дунавския регион
v    Трансгранична идентичност
v    Богато културно-историческо наследство
v    Изградена културна инфраструктура и традиции
v    Врата към Европа
v    Градът на Канети
v    Университетски град
v    Архитектурен ансамбъл в централната част на града
Сред предизвикателствата се очертават:
v    Недостатъчно финансиране
v    Нужда от силна рекламна кампания и медийно отразяване
v    Недостатъчно добре развита инфраструктура
v    Нужда от популяризиране и обществена подкрепа
Резултат от обществените консултации е и изводът, че пред европейските граждани Русе трябва да се представи като „Дунавска столица на България“, като най-голямото пристанище на реката в трансграничния регион и като град, от който е започнала модернизацията на българското общество. От друга страна, за да се подчертае трансграничният аспект на кандидатурата, участниците в обществените обсъждания посочиха необходимостта от създаване на дълготрайни и устойчиви формати на сътрудничество, надхвърлящи традиционните чествания и културни прояви.
Паралелно с протичането на публични консултации със заинтересовани страни, екипът на Фондацията идентифицира други градове кандидати и преминали през процедурата на подбор европейски градове, анализира детайлно успешните кандидатури на Марибор и Гимараеш (ЕСК 2012), Марсилия (ЕСК 2013), Рига и Умео (ЕСК 2014), Пилзен (ЕСК 2015), Сан Себастиан (ЕСК 2016), Орхус и Пафос (ЕСК 2017), Валета и Льоварден (ЕСК 2018). Освен това, екипът проучи доклади на минали столици на културата, считани за добри практики, анализира поредица от документи на европейските институции, които дават разяснения не само относно формалната процедура по кандидатстване, но и по отношение на факторите за успех в състезанието.
Екипът на Фондацията извършваше регулярен мониторинг на дейностите по подготовка на останалите градове кандидати от България. Представители на Фондация „Русе – град на свободния дух“ участваха в Българо-италианска конференция на тема „Бъдещето на историческите градове в контекста на инициативата „Европейска столица на културата“, която се проведе на 19 юни 2013 г. в гр. Пловдив. Сред акцентите на програмата беше презентацията „Кандидатурата за Европейска столица на културата като инструмент за устойчиво градско развитие“, представена от председателя на УС на фондация „Русе – град на свободния дух“ г-н Страхил Карапчански. Фокус на представянето на кампанията Русе2019 бяха уникалните качества на града в културен, икономически и социален аспект, както и сериозният принос на Русе за цялостното развитие на България. Русе се позиционира като дунавската столица на България и представи своята кандидатура за Европейска столица на културата като трансгранично партньорство с град Гюргево, Румъния.
Кандидатурата на Русе за „Европейска столица на културата“ през 2019 г. беше представена официално и в рамките на няколко значими туристически форума. На 14 февруари 2013 г. кметът на Община Русе г-н Пламен Стоилов и председателят на Управителния съвет на Фондация „Русе – град на свободния дух“ г-н Страхил Карапчански взеха участие в Международната туристическа борса „Ваканция & Спа Експо“ 2013 в гр. София, където очертаха основните аспекти и аргументация на русенската кандидатура. В началото на ноември 2013 г. концепцията „Русе – град на свободния дух“ беше презентирана на водещото международно изложение в сферата на туризма в световен мащаб – WorldTravelMarket в Лондон (Великобритания). Освен това, с кандидатурата на Русе бяха запознати и участниците в 9-тото издание на изложението „Уикенд Туризъм“ в Русе и 6-тия Фестивал на туристическите забавления и анимации, които през 2013 г. бяха организирани в подкрепа на усилията на Русе да се пребори за титлата „Европейска столица на културата“ през 2019 г.
Проведения бяха две международни конференции, които бяха посветени на кандидатурата на Русе за „Европейска столица на културата“ през 2019 г. На 2 юли 2013 г. в зала „Европа“ беше организирано събитие под надслов „Русе – град на свободния дух“, в което взеха участие над 70 експерти от пет европейски държави, между които партньори на Русе от България, Румъния и Дунавския регион, представители на минали (Мартон Мехеш, Печ 2010, представител на Сибиу 2007), настоящи столици на културата (Евгения Манолова, Марсилия 2013), както и представители на италиански градове кандидати за носители на титлата през 2019 г. (Сиена и Матера). Сред гостите бяха Петер Лангер – Генерален координатор на Съвета на дунавските градове и региони и президент на Дунавската академия в гр. Улм, Петер Шнайдер – изпълнителен мениджър на PAN PLAN-LASSY-BULPLAN Консорциум – Виенската компания участвала при подготвянето на Трансграничния мастерплан на Еврорегион Русе-Гюргево, Кнут Гербер – съветник в GIZ, с когото Община Русе работи по учредяването на офис на Дунавски компетентен център в Русе, Щефан Лютгенау изпълнителен директор на Фондация за Европейско насърчаване (Foster Europe), която има за цел насърчаване на гражданското участие в реализирането на Дунавската стратегия. На форума присъства и Емил Вука – администратор на Община Гюргево, която заедно с Русе участва в надпреварата за Европейска столица на културата 2019 като трансграничен регион, д-р Карло Алберто Инфантино от италианския град Сиена, също кандидат за Европейска столица на културата през 2019г., Деяна Данаилова, директор на дирекция „Културна политика” в Министерство на културата, Евгения Манолова – член на екипа, подготвил кандидатурата на Марсилия, която е носител на престижната титла през 2013 г. Наред с чуждестранните гости, участие в международния форум взеха членовете на Обществения съвет, създаден към Фондацията „Русе – град на свободния дух“. Сред тях са представители на Русенския университет, културни, браншови и неправителствени организации. Целта на форума бе да се щрихират ключови послания и акценти, с които Русе ще влезе в надпреварата за „Европейска столица на културата“.
На 3 юли 2013 г., отново в зала „Европа“, се проведе информационна среща по международен проект “RiverShow”, който се реализира от Фондация “Foster Europe”(Айзенщадт, Австрия), Европейска Дунавска Академия (Улм, Германия) и двете мрежи на Съвета на Дунавските градове и региони и Дунавския форум за гражданско общество. Проектът е разработен с цел да информира и да предостави платформа за дискусия относно гражданското участие в контекста на Стратегията на ЕС за Дунавския регион. Проектът се осъществи с подкрепата на Фондация „Русе – град на свободния дух“ и премина в подкрепа на русенската кандидатура. Със заинтересовани страни от Дунавския регион беше тематизирана ролята на реката и свързаната с нея идентичност като добавена стойност в русенската кандидатура. Поставен беше акцент върху двата основни критерия за оценка – „Европейско измерение“ и „Град и граждани“.
Завършената концепция за кандидатурата на Русе за „Европейска столица на културата“ през 2019 г. беше представена на 28 октомври 2013 г. в рамките на 7-мата Конференция на Съвета на Дунавските градове и региони и 2-рия Годишен форум, посветен на Дунавската стратегия, веднага след официалното депозиране на документите в Министерството на културата. Като единствения български град кандидат за престижната титла, който постави река Дунав в центъра на концепцията си за културна програма, Русе получи подкрепата на своите партньори от Дунавския регион, които се обединиха около твърдението, че културата е в състояние да преодолее представата за реката като граница и да я утвърди като символ на свързаност.
 
Събития, проведени в подкрепа на кандидатурата на Русе за „Европейска столица на културата“
През изминалата година, в подкрепа на кандидатурата на Русе за „Европейска столица на културата“ през 2019 г., градът беше домакин на множество културни прояви, които протекоха в рамките на кампанията “Русе – град на свободния дух”. Ето пълният им списък:
 
17 март
 
MЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ „МАРТЕНСКИ МУЗИКАЛНИ ДНИ“
 
5 април
 
АВСТРИЙСКИ МУЗИКАЛНИ СЕДМИЦИ
 
 
7 април
 
 
МЕЖДУНАРОДЕН ТАНЦОВ ФЕСТИВАЛ „ТАНЦУВАЩА РЕКА“
 
 
11 април
 
 
 
ИЗЛОЖБА – КОМИКСИ „НАД ДЪГАТА“
 
15 май
 
9-ТО ИЗДАНИЕ НА УИКЕНД ТУРИЗЪМ РУСЕ 2013 И 6-ТИ ФЕСТИВАЛ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ЗАБАВЛЕНИЯ И АНИМАЦИИ
 
 
 
17 май
 
„ДЕСЕТА НОЩ В МУЗЕЯ“
 
 
24 май
 
ЦЕРЕМОНИЯ ПО ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИ „РУСЕ“
 
2-РО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПАНОРАМА НА ДЕТСКОТО И МЛАДЕЖКО ТВОРЧЕСТВО „РУСЕ – ВСЕМИР НА ТАЛАНТИ“
 
31 май – 9 юни
 
 
ФЕСТИВАЛ ЗА СЪВРЕМЕННА ГРАДСКА КУЛТУРА „АЗ, ГРАДЪТ“
 11 юни
 
 17-ТИ НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ „КЛИМЕНТ МИХАЙЛОВ“ – РУСЕ
 
13 юни
 
 
9-ТО ИЗДАНИЕ НА КОНКУРСА ЗА КРАСОТА НА АГЕНЦИЯ „ЕЛИТ МОДЕЛС“ – „МАЛКА МИС“, „МАЛЪК МИСТЪР“ И „МИС ТИЙН“ – РУСЕ 2013
 
17 юни
 
44-ТИ ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ЗЛАТНАТА ГЪДУЛКА“
 
 
21 юни
2-РО ИЗДАНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКА ТЕАТРАЛНА РАБОТИЛНИЦА – РУСЕ
 
МЕЖДУНАРОДЕН КИНОФЕСТИВАЛ „ДУНАВ – РЕКАТА НА ЕВРОПА“
 
 1 юли
 
УЧАСТИЕ НА ТЕАТЪР-ШКОЛА „АРТИСТИСИМО“ В 14-ТИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА „ПЕРПЕРИКОН“ СЪС СПЕКТАКЪЛА НА АЛЕКСАНДЪР ИЛИЕВ „КАТАБАЗИС“
 
12 юли
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН КОНЦЕРТ НА 13-ТО ИЗДАНИЕ НА „ЛЯТНА АКАДЕМИЯ“ НА ФОНДАЦИЯ „БИСТРА И ГАЛИНА“
 
17 юли
 
КОНЦЕРТ НА МОМЧЕШКО-МЪЖКИ ХОР „SCHOLA CANTORUM CANTATE DOMINO” ОТ ГРАД ААЛСТ, БЕЛГИЯ
 
19 юли
 
БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИЗЛОЖБА „ПРЕЗ ОЧИТЕ НА РУСЕ“
 
20 юли
 
 
ИНИЦИАТИВАТА „ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ ВЪВ ВАШИЯ ГРАД“
1 септември
ПРОЕКТ ОКЕЙ – ДА СЕ ПОГРИЖИМ ЗА РУСЕНСКИЯ КЕЙ
 
5 – 20 септември
 
Държавна опера Русе: МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ОПЕРНИ ДИРИГЕНТИ „СИНИЯТ ДУНАВ“
 
 
10 септември
 
 
„СИЛА И ЗАВИХРЯНЕ“
Изложба и пърформанс  на АЛБИНО ПИТИ, Италия
с любезното съдействие на Италиански  културен институт – София
 
 
14 септември
 
 
GREEN ROCK FEST Русе 2013
с групите Gunpowder, PhenomenOn,  LMCM, Бургас, Анекдот,
и специалното участие на ДЖОН ЛОУТЪН и група NIGHTHEAT
Организатор: НЧ „З. Стоянов“
Проектът е финансиран  по програма „Култура“ на Община Русе
и подкрепен от Фондация „Русе – град на свободния дух“
 
 
16 – 19 септември
               
 
 
СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ В РУСЕ
Официално откриване – „Подслон“ (България)   реж. Драгомир Шолев
„Смърт на човек от Балканите“ (Сърбия)   реж. Мирослав  Момчилович
„Ангелският дял“ (Англия- Франция – Белгия – Италия) реж. Кен Лоуч
„Снежанка“ (Испания – Австрия)  реж. Пабло Бергер
„Любов“ (Австрия – Франция – Германия) реж. Михаел Ханеке
„Джулай“ (България) реж. Кирил Станков
„По пътя“ (Франция – Великобритания – САЩ – Бразилия) реж. Валтер Салес
 
18 септември – 15 октомври
 
МЕЖДУНАРОДЕН ЛИТЕРАТУРЕН ФЕСТИВАЛ РУСЕ 
четения • пърформанси  • инсталации • ателиета •спектакли • концерти
с участието на Сдружение „По действителен случай“, група “Help Me Jones”
на автори от Германия, Чехия, Полша,Австрия и  България
Организатор:  МД „Елиас Канети” със съдействието  на Община Русе
 
22 – 29 септември
 
 
ИТАЛИАНСКИЯТ СКУЛПТОР АРНАЛДО ДЗОКИ И БЪЛГАРСКОТО ОСВОБОЖДЕНИЕ
(изложба)
 
25 – 29 септември
 
 
РБ „Любен Каравелов“: МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ЕКСЛИБРИС: „EX EROTICA”
 
 
27 септември
 
ХЕПЪНИНГ „НОЩТА НА УЧЕНИТЕ В РУСЕ В ПОДКРЕПА НА КАНДИДАТУРАТА НА ГРАД РУСЕ ЗА „ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА“ ПРЕЗ 2019 Г.“ С УЧАСТИЕТО НА СТУДЕНТСКИ ФОРМАЦИИ КЪМ РУ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ И НА ПОП ИЗПЪЛНИТЕЛКАТА ДИВНА 
 
30 септември – 11 октомври
 
 
ФЕСТИВАЛ „EX  EROTICA”
(изложби, ателиета, представяния, кино, пърформанси)
Организатори: РИМ – Русе, РБ „Л. Каравелов“, ХГ – Русе, ОП „Русе Арт“, КДК
 
1 октомври
 
 
ОБЩИНСКИ ДУХОВ ОРКЕСТЪР
Юбилеен концерт по повод 50 г. от създаването на оркестъра
Диригент: Димчо РУБЧЕВ
Гост солисти: ХИЛДА КАЗАСЯН|АНГЕЛ ЗАБЕРСКИ|МИХАИЛ ЙОСИФОВ
 
4 октомври
 
 
БРИТАНСКИ СЪВЕТ представя:
National Theatre Live: „АУДИЕНЦИЯТА“ с  ХЕЛЪЙН МИРЪН
Синема Сити
 
 
11 октомври
 
 
80 ГОДИНИ РУСЕНСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ
Изложба  скулптура и графика от фонда на галерията
 
 
11 – 12 октомври
 
 
РУ „А. Кънчев“ | НЦФЛЛ „Св. Димитър Басарбовски“ | РИМ – Русе | РБ „Л. Каравелов“ | НБУ
ОСМИ АРНАУДОВИ ЧЕТЕНИЯ
 
19 октомври
 
 
 
УИКЕНД НА ПОЛСКАТА КУЛТУРА
 
27 октомври
 
 
Церемония по връчване на наградите от НК за литература и журналистика „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ“
 
31 октомври
 
Церемония по връчването на НАЦИОНАЛНАТА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА „ЕЛИАС КАНЕТИ“
 
1 ноември
 
 
МЛАДЕЖКА ХОРОВА СРЕЩА
 
2 ноември
 
 
РЕГИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ХУДОЖЕСТВЕНО СЛОВО НА ВЪЗРОЖДЕНСКА ТЕМАТИКА
Организатор: Сдружение „Про Арт“
проектът е финансиран по програма „Култура“ на Община Русе
 
 
2 – 3 ноември
 
 
ИТАЛИАНСКИ УИКЕНД С ОПЕРИТЕ НА ДЖУЗЕПЕ ВЕРДИ
(по повод 200 години от рождението на композитора)
С ЛЮБЕЗНОТО СЪДЕЙСТВИЕ НА ИТАЛИАНСКИЯ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ – СОФИЯ
 
4 ноември
 
Литературни празници РУСЕ ПИШЕ
четения • представяния  • акции • срещи
организатор: Сдружение „Брод“ със съдействието на Община Русе
 
12 ноември
 
ИЗЛОЖБА НА КИХАЧИРО НИШИУРА, Япония
(калиграфия)
в рамките на Дните на японската култура в България
15 – 17 ноември
МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС „СЕВЕРНО СИЯНИЕ“
 
15 – 21 ноември
9-ТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС „ФРАНЦ ШУБЕРТ“
Организатор: НУИ „Проф. В. Стоянов“
Проектът е финансиран  по програма „Култура“ на Община Русе
 
 
22 – 23ноември
 
НАЦИОНАЛНА ДЖАЗ – СРЕЩА
 
 
 
27 – 29 ноември
 
 
ПАНАИР НА МУЗЕЙНИТЕ ИЗЛОЖБИ
 
27 – 29 ноември
 
 
ДНИ НА РУМЪНКСКАТА КУЛТУРА В БЪЛГАРИЯ
 
 
29 ноември
 
 
ГОДИШЕН БАЛ НА ДОХОДНО ЗДАНИЕ ’2013
 
3 декември
 
 
4-ТО МЕЖДУНАРОДНО БИЕНАЛЕ НА МИНИАТЮРАТА
 
Координиране на дейностите по изготвяне на концепция за участието на Русе в надпреварата за „Европейска столица на културата“ през 2019 г. и попълване на апликационен формуляр
През 2013 г. беше сформиран екип за разработване на концепцията „Русе – град на свободния дух“ и за попълване на апликационния формуляр, който е задължителен за участие в конкурса. За целта бяха привлечени експерти от общинска администрация (Отдел „Култура“), Държавна опера – Русе, международно дружество „Елиас Канети“, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Дизайн център „Десенс“, експерти по „Връзки с обществеността“ и медийно присъствие. Към екипа се присъединиха и двама международни консултанти с опит в сферата на културния мениджмънт в Дунавския регион – г-н Петер Лангер и г-н Кристоф Хусман.
В периода  май – октомври 2013 г. сформираният екип провеждаше ежеседмични работни срещи, на които бяха разпределяни конкретни задачи във връзка със събирането на първична и вторична информация, разписването на формуляра, редакция, превод и т.н.
Апликационната форма беше депозирана лично от кмета на Община Русе Пламен Стоилов на специална съвместна пресконференция на всички български градове кандидати, състояла се на 18.10.2013г. в Министерството на културата.
На 11.12.2013 г. делегация, оглавявана от кмета на Община Русе Пламен Стоилов, представи пред международно жури кандидатурата на Русе за Европейска столица на културата през 2019 г.
 
Изготвяне на стратегически документи относно кандидатурата на Русе
Във връзка с кандидатурата на Русе за „Европейска столица на културата през 2019 г., с Решение № 97 от 1.03.2012 г. Общински съвет – Русе разгледа и прие с широк консенсус „Стратегически план Русе 2019“, целящ да очертае визията, главните приоритети, цели и мерки, свързани с подготовката на нашата кандидатура за ЕСК през 2019 и устойчивото развитие на културата и творческите индустрии като ресурс за икономически и социален  просперитет на града. С Решение …../19.09.2013 г. Общинския съвет – Русе прие актуализация на документа, в това число и неговото преименуване на “Стратегически план за култура Русе 2020”, наложена от преди всичко от необходимостта същият да бъде синхронизиран с някои нови планови и стратегически документи, сред които Националната стратегия за регионално развитие 2012–2022, Националната програма за развитие „България 2020“, Регионалният план за развитие на Северен централен район 2014–2020, Областната стратегия на Област Русе 2014–2020, Проект „Ерго Мастерплан“ Русе – Гюргево и Интегрираният план за градско възстановяване и развитие.
В актуализирания вариант на стратегията са направени и някои допълнения, свързани с трансграничния аспект на кандидатура на Русе за Европейска столица на културата и създаването на трансграничен регион Русе – Гюргево, както и допълнения, касаещи формулиране на индикатори за оценка и наблюдение на изпълнението. С оглед устойчиво развитие на процесите, актуализираният вариант на стратегическия план удължи крайния срок на визирания в документа период до 2020 г., като по този начин се хармонизира и с периода на действие на цитираните по-горе стратегически документи.
 
 
Създаване на устойчива мрежа от партньорства и междусекторно сътрудничество
 
Партньори от Русе и региона
Основният принос в утвърждаването на принципа на междусекторните партньорства в процеса на подготовка на русенската кандидатура принадлежи на функциониращият към Фондацията Обществен съвет, обединяващ публичната, частната и НПО сферата.
Като член на Обществения съвет към Фондацията, Областният управител на Област Русе също изрази своята подкрепа за участието на Русе в надпреварата. С решения на общинските съвети своята подкрепа заявяват и следните общини на територията на Област Русе: Ценово, Иваново, Сливо поле и Две могили.
 
Партньори от Гюргево и Букурещ
С Решение No 230/5.06.2013 г. Общински съвет – Гюргево обявява  своята подкрепа за кандидатурата на Русе за „Европейска столица на културата“ през 2019 г.
През септември 2013 г. кметовете на Русе и побратимения Гюргево подписаха Споразумение за създаване на трансграничен регион Русе – Гюргево като устойчив инструмент за сътрудничество в рамките на кандидатурата на Русе за „Европейска столица на културата“.
През месец октомври 2013 г., се състоя среща между кметовете на Букурещ и Русе – г-н Сорин Опреску и г-н Пламен Стоилов. По покана на г-н Опреску, делегация от Община Русе гостува в румънската столица и представи концепцията „Русе – град на свободния дух“. Обсъдени бяха конкретни форми на сътрудничество на евентуален следващ етап от надпреварата.
 
Подкрепа от международни партньори, партньори от Дунавския регион и побратимени на Русе градове
Кандидатурата на Русе беше подкрепена от редица международни партньори от Европа и Дунавския регион, побратимени градове, минали, настоящи и бъдещи носители на титлата. Подкрепата си заявиха:
o   MitOst – Сдружение за езиков и културен обмен в Централна, Източна и Югоизточна Европа
o   Межднароден ЛИМЕС консорциум
o   Съвет на Дунавските градове и региони
o   Европейска Дунавска Академия
o   Foster Europe – Фондация за силни европейски региони
o   Контактен център „Дестинация Дунав“
o   Дунавска фондация за демокрация, култура и свобода.
 
Партньорства с градове кандидати от Италия
По време на цялата подготвителна фаза Русе установи контакти със 7 от състезаващите се паралелно за титлата градове от Италия:
Венеция: Кметовете на Русе и Венеция дискутираха възможности за партньорство в хода на кампанията.
Равена: На 21 юни 2013 г. Русе и Равена подписваха рамково споразумение за общи инициативи в сферата на културата и образованието.
Перуджа-Асизи: През август 2013 г. кметовете на Русе и Перуджа подписаха споразумение за сътрудничество в рамките на инициативата „Европейска столица на културата“, както и извън нейния контекст.
Палермо: Освен меморандум за сътрудничество, Русе и Палермо приеха конкретен проект на тема енергийна ефективност, включващ проучване на исторически архитектурни ансамбли в двата града.
Матера: Бяха обсъдени идеи за общи проекти между Русе и Матера в сферата на околната среда, нови начини на използване на градските пространства и литература.
Сиена: С подписването на меморандум за сътрудничество Русе и Сиена приеха партньорство в областта на социалните иновации, градската култура, младежките културни сцени, креативните индустии.
Бергамо: Установени бяха контакти и с екипа на Бергамо 2019. Представители на Фондация „Русе – град на свободния дух“ взеха участие в тридневно посещение в Бергамо – “BG meets BG” (19 – 21 юли 2013 г.).
 
Партньорства с бивши, настоящи и бъдещи столици на културата
През месец юни 2013 г. представители на Фондацията посетиха градовете Гимараеш (ЕСК 2012), Монс (ЕСК 2015) и Вроцлав (ЕСК 2016). Те проведоха срещи с екипите, ангажирани с реализацията на инициативата и се запознаха в детайли с процеса по изготвяне на концепция за културна програма, както и с основните фактори за успешно управление на широкомащабен проект от ранга на „Европейска столица на културата“.
Контакти бяха установени и с екипа на Линц 2009. С ръководителите на проекта Линц 2009 бяха проведени разговори относно опита на австрийския  дунавски град в стратегическото планиране в областта на културата и планирането на дейностите във връзка с „Европейска столица на културата“.
В периода 04-07 юли 2013г. председателят на Управителния съвет на Фондацията направи визита в град Гимараеш (Португалия), където взе участие в международна конференция на тема „Capital Culture — The Cities 2020“, организирана като заключително събитие в рамките на последната седмица от програмата на „Европейската столица на културата“ през 2012г. Събитието привлече представители на културните среди, политически фигури и изследователи от различни португалски и европейски градове, в т.ч. минали и бъдещи Европейски столици на културата. Програмата на конференцията беше фокусирана върху четири основни теми: култура и участие, култура и икономика, култура и гражданство, култура и образование. Кандидатурата на Русе и основните акценти от нея бяха презентирани в неформални разговори с представители на Гимараеш, Турку, Валета, Сан Себастиан, Пизлен и др. Не на последно място, форумът предостави шанс за създаване на контакти с представители на италианските градове кандидати.
 В периода 05 – 08 септември 2013 г. председателят на Управителния съвет на Фондацията посети Марсилия (Франция), който беше един от двата града, носещи титлата „Европейска столица на културата“ през 2013г. Беше проведена среща с Комуникационния екип на проекта Марсилия 2013, който представи организационната структура, механизмите за финансиране, управлението на ресурси и подготовката на културната програма. Коментирани бяха актуални проблеми на „Европейската столица на културата“, както и етапите, предхождащи същинското събитие – кандидатстване, разработване на културна програма, редовен мониторинг и т.н.
 
Форум за академична подкрепа
Русенският университет създаде Форум за академична подкрепа на кандидатурата на Русе за „Европейска столица на културата“ през 2019 г. По инициатива на ректорското ръководство във висшето училище се проведе подписка за включване на преподаватели, студенти и служители във Форума. Основен мотив за създаването на Форума беше необходимостта от широка гражданска ангажираност, която да подпомогне усилията по подготовката на кандидатурата на града.
Освен това, Русенският университет се ангажира с промотирането на русенската кандидатура сред партниращите му университети. В резултат на това, Фондацията получи подкрепа от следните институции:
§ Интеруниверситетски център – Дубровник, Хърватия
§ Университет за природни ресурси и науки – Виена, Австрия
§ Университет по приложни науки – Ной Улм, Германия
§ Словашки университет по селско стопанство – Нитра, Словакия
§ Университет –  Загреб, Хърватия
§ Университет „Василе Александри“ – Бъкъу, Румъния
§ Университет „Данубиус“ – Галац, Румъния
§ Волгоградски държавен университет – Толиати, Русия
§ Национален педагогически университет „Володимир Хнатюк“ – Тернопил, Украйна
§ Талински технологичен университет – Естония
§ Национален университет „Юрий Федкович“- Чернивци, Украйна
§ Румънски университет по наука и изкуство „Георге Кристеа“ – Букурещ, Румъния
 
 
Привличане на спонсори
 
Освен представителите на местните власти, културните дейци и гражданите, бизнесът също припозна кандидатурата на Русе като успешно начинание – почти 20% от бюджета на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2013 г. се формира от дарения на корпоративни спонсори, сред които ВиК – Русе, Дунав АД Русе, Монтюпе, Мапей България, Тераком, ЧСИ Цветанка Георгиева, ЧСИ Иван Хаджииванов, Паркстрой Русе ЕООД.
Организиране и провеждане на рекламна кампания „Русе – град на свободния дух“ с цел популяризиране на кандидатурата на града за Европейска столица на културата през 2019г.
Кампанията „Русе – град на свободния дух“ беше официално открита през декември 2012 г.: това беше и стартът на поредица от инициативи, проведени в подкрепа на усилията на Русе да се пребори за званието „Европейска столица на културата“ – Фестивалът за съвременна градска култура „Аз, Градът“, изложби, Нощ на учените, пърформанси, фестивали и много други (вж. Приложението). 
В рамките на кампанията бяха създадени уебсайт (www.ruse2019.eu) и фейсбук страница с 4 198 почитатели (www.facebook.com/ruse2019), промоционален видеоклип, YouTube канал и визуална идентичност. Популярни творци, артисти и хора на изкуството застанаха зад идеята Русе 2019 и отправиха своите видео послания в подкрепа на дунавския град. Емил Табаков, Минчо Минчев, братя Владигерови, Татяна Лолова, Графа и Джон Лоутън са част от имената, които застанаха зад русенската кандидатура.
Русе 2019 намери и своите първи посланици, които ще популяризират кандидатурата на града по света. Превръщайки се в лица на кампанията „Русе – град на свободния дух“, русенската поп изпълнителка Дивна Станчева, младият цигулар Елин Колев, обявен от списание „Билд“ за една от стоте личности на бъдещето, и цигуларят Светлин Русев, концертмайстор на Филхармоничния оркестър на Френското национално радио и на Сеулската филхармония, демонстрират, че свободният дух е присъщ на младостта, таланта и амбицията на нови постижения. Многократните баскетболни шампионки на България „Дунав 8806“ също се идентифицираха с каузата на града, за който се състезават и облякоха екипи, брандирани с логото на кампанията.
В съответствие с разработената и наложената визуална идентичност бяха изработени редица рекламни материали и сувенири. Бяха поставени три рекламни билборда – на една от входните артерии, в централната час и на фасадата на сградата на Община Русе. Като част от външната реклама, бяха изработени знамена с логото на кампанията, които бяха поставени пред големи търговски обекти, както и разпространени в училищата на територията на общината по повод обявяването на началото на учебната година 2013/2014.
Като част от кампанията за популяризиране на кандидатурата сред  гражданите и гостите на града бяха изработени следните типове рекламни материали: папка, блокнот, химикал, молив, бележник, пощенска картичка, балон, материали за разпространение в хотелите (поставки за врати, комплименти за хотелски стаи), както и материали за разпространение в ресторанти и заведения за хранене. Рекламните материали бяха разпространявани в рамките на организираните от Фондацията събития, както и във водещи хотели и заведения за хранене в Русе.
По време на кампанията „Русе – град на свободния дух“ Фондацията си сътрудничи с местните и регионални медии, които допринесоха в значителна степен за повишаване на разпознаваемостта на каузата за кандидатурата на Русе.
*  *  *
Въпреки че Русе не продължи участието си в надпреварата за излъчване на българския град, който ще бъде носител на званието „Европейска столица на културата“ през 2019 г., положените усилия и споделените идеи по време на подготвителната фаза доведоха до инициирането на публичен дебат относно ролята на културата за устойчивото развитие на града, генерираха разпознаваеми европейски послания и създадоха стойностна концепция за витализиране на културните процеси в града.  Несъмнено участието в тази престижна инициатива трябва да бъде разглеждано като предизвикателство за Русе, което със сигурност постави началото на един дългосрочен процес на преструктуриране на културния сектор и реформиране на местните културни политики. Натрупаният опит и създаденото доверие задължават Фондация „Русе – град на свободния дух“ да надхвърли формата и контекста на своето създаване и да продължи да съществува като устойчива платформа за диалог и създаване на междусекторни партньорства, за иницииране и организиране на културни събития, за подкрепа на талантливи и изявени русенци, за привличане на средства за реализиране на иновативната и амбициозна културна програма, заложена в кандидатурата на Русе за „Европейска столица на културата“, както и за утвърждаване на културния етикет „Град на свободния дух“.