Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 957 Прието с Протокол № 37/13.09.2018 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-44/25.07.2018г. от Любен Христов Найденов и Десислава Николаева Найденова, Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява задание за проектиране на ПУП – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.159.697, находящ се в местността „КОНУБУНАР“ в землището гр. Русе, като с плана се определи Смесена обществено обслужваща и складова зона за застрояване /Сос/. Планът за застрояване да предвиди ситуирането на малкоетажна еднофамилна жилищна сграда със задължителни линии на застрояване свободно разположени на минимум 5 метра от дъното на имота, на по 3 метра от двете странични имотни граници и на минимум 4 метра от външната граница на имота. Проектът да се изработи в съответствие с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове и на чл.108, ал. 2 от ЗУТ;
2. Разрешава изработване на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.159.697, находящ се в местността „КОНУБУНАР“ в землището гр. Русе, в съответствие с одобреното в т.1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)