Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 957

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 957
Прието с Протокол № 45/28.04.2006г.
На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл. 27, ал.1, т.8 и чл.33, ал.2 и 3 от Наредба №1 на Общински съвет-Русе, във връзка с чл.15, ал.3 и чл.15, ал.5 от ЗУТ, Протокол № 57/20.01.06 г. на Комисията по общинска собственост, Протокол № 4 от 24.03.2006 г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ и молба вх. № 0804/5147/19.12.05 г. от “Кабел комерс” ООД – гр. Бургас, Общински съвет, реши:

1. Дава съгласие за изменение подробен устройствен план, план за изменение плана за регулация и план за застрояване в западна промишлена зона.
2. След одобряване на ПУП, ИПР и ПЗ да бъде извършена процедура по придаване на незастроен терен, общинска собственост с обща площ 177 кв.м на “Кабел комерс” ООД, срещу заплащане от купувача на дължимите данъци и такси.
3. Упълномощава Кмета на Община Русе да сключи предварителен договор с нотариална заверка на подписите и окончателен договор, съгласно решението на Общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/