Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 958 Прието с Протокол № 36/20.03.2014 г.

На основание чл. 21, ал.1 т. 8 и т. 14 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 14, т. 7 и т. 8 от Раздел IV на УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ОБЩИНСКА ФОНДАЦИЯ „РУСЕ – ГРАД НА СВОБОДНИЯ ДУХ“, както и чл. 4, ал. 1 и ал. 3 и чл. 9, ал. 1 от Правилника за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и разходване на имуществото на Фондацията, общинският съвет реши:

1. Приема Основни насоки за дейността и Работна програма на Общинска фондация “Русе – град на свободния дух” за 2014 г. (Приложение 1)
2. Приема Бюджет и щат на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2014 г. (Приложения 1 и 2).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)

Приложение № 1
ОСНОВНИ НАСОКИ ЗА ДЕЙНОСТТА И РАБОТНА ПРОГРАМА
НА ОБЩИНСКА ФОНДАЦИЯ “РУСЕ – ГРАД НА СВОБОДНИЯ ДУХ”
ПРЕЗ 2014 г.

I. ОСНОВНИ НАСОКИ ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2014 г.
 Организиране на събития в подкрепа на кампанията „Русе – град на свободния дух“, които надхвърлят традиционните формати, установени в културния календар на Община Русе;
 Създаване на фонд „Лицата на Русе“, който да функционира в подкрепа на талантливи русенци, изявяващи се в различни сфери на изкуството и културата;
 Утвърждаване на Русе като „град на свободния дух“, в това число: провеждане на рекламна кампания, провеждане на социологически проучвания, разработване на стратегия за налагане на градска марка и т.н.
 Конкретизиране и разработване на идеята за иницииране на “Дунавска столица на културата”, съвместно със Съвета на Дунавските градове и региони, в това число: идентифициране на партньорства, създаване на концепция, популяризиране на проекта и т.н;
 Разработване на система за мониторинг и сравнителен анализ на културните политики и събития на местно ниво (benchmarking система);
 Набиране на средства;
 Администриране на интернет страница и профили в социалните мрежи;
 Проектна дейност;
 Създаване и поддържане на партньорства;
 Създаване на мрежа от доброволци и стажанти.

II. РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2014 г.
2.1. Организиране на събития в подкрепа на кампанията „Русе – град на свободния дух“:
 Културни прояви – концерти, изложби, спектакли, пърформанси;
 Конференции и публични дискусии.

2.2. Създаване на фонд „Лицата на Русе“
 Идентифициране на русенци с изявени дарби в сферата на културата и изкуството;
 Разработване на програма за подкрепа и популяризиране на изявени деца и младежи от Русе;
2.3. Утвърждаване на Русе като „град на свободния дух“
 Поддържане на уеб-базирани форми за информиране, популяризиране и участие (Интернет страница, присъствие в социалните мрежи, YouTube канал, Интернет медии);
 Организиране на кампании за популяризиране;
 Създаване на мрежа от културни посланици на кампанията „Русе – град на свободния дух“ – популярни и емблематични личности, свързани с града и региона;
 Популяризиране и разпространяване на символите на кампанията сред представители на публичния, частния и гражданския сектор;
 Сондиране на общественото мнение относно ефективността на кампанията „Русе – град на свободния дух“.

2.4. “Дунавска столица на културата”
 Идентифициране на партньори;
 Организиране на срещи за обмен на идеи;
 Разработване на концептуална рамка за провеждане на подобна инициатива.

2.5. Разработване на система за мониторинг и сравнителен анализ на местните културни политики (benchmarking система)
 Анализ на добри практики;
 Събиране и обработване на статистическа информация относно развитието на културния сектор в Русе и региона;
 Разработване на методология за прилагане на система за мониторинг и сравнителен анализ на културните политики;
 Пилотно тестване на системата и анализ на резултатите.
2.6. Проектна дейност
 Идентифициране на възможностите за кандидатстване за финансиране по програми на ЕС и други донорски схеми.

2.7. Създаване на устойчива мрежа от партньорства и междусекторно сътрудничество
 Партньори от Русе и региона;
 Партньори от Гюргево и Букурещ;
 Партньори от Дунавските страни;
 Побратимени на Русе градове;
 Партньорства с италиански градове кандидати за ЕСК 2019;
 Партньорства с бивши, настоящи и бъдещи столици на културата; партньорства с градове кандидати и такива, които не са успели да получат титлата;
 Партньорства с потенциални спонсори на кампанията;
 Други партньорства.

2.8. Създаване на мрежа от доброволци
 Привличане на младежи от младежки организации и клубове по интереси, студенти от РУ „Ангел Кънчев“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)

Приложение № 2

Проект на бюджет на
общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2014 г.
  

Приходи
Разходи
1. Преходен остатък от целеви дарения през 2013 г.
2        780 лв.
  1. Човешки ресурси
20 000 лв.
2. Целева субсидия от бюджета на Община Русе за 2014 г.
100 000 лв.
  1. Външни услуги
13 000 лв.
 
  1. Комуникационна и рекламна кампания
 
5 280 лв.
  1. Командировки в страната и чужбина
3 000 лв.
  1. Организиране на културна и събитийна програма “Русе – град на свободния дух”
    48 000 лв.
  1. Фонд “Лицата на Русе”
12 500 лв.
  1. Канцеларски материали и пособия
     500 лв.
  1. Закупуване на техническо оборудване
     500 лв.
 
Общо приходи:
102 780 лв.
Общо разходи:
102 780 лв.
 
 
 
                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                                     (засл. проф. В. Пенчев)