Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 958 Прието с Протокол № 37/13.09.2018 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-45/25.07.18 от Светослав Денчев Йончев, Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява задание за проектиране на ПУП – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 51679.34.1 находящ се в с. Николово, община Русе, в местността „НАД СЕЛО“, като с плана се определи зона за ниско жилищно застрояване /Жм/. Проектът да се изработи в съответствие с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове и на чл.108, ал. 2 от ЗУТ;
2. Разрешава изработване на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 51679.34.1 находящ се в с. Николово, община Русе, в местността „НАД СЕЛО“, в съответствие с одобреното в т.1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)