Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 958

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 958
Прието с Протокол № 45/28.04.2006г.
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

1. Утвърждава промяна в списъка на длъжностите и лицата имащи право на транспортни разходи съгласно чл.26 от ПМС 14/31.01 2006 г., както следва:

– ОДЗ “Приказен свят” с.Николово Диана Цонева Добрева – учител по музика – билети за бюджетната 2006 година.
– ОУ “Ангел Кънчев” Русе Мария Неделчева Горначка – ЗАТС – билети , считано от 01.03.2006 г. до завръщане на титуляра Соня Йорданова Пенчева.
– Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

Юлияна Василева Йоргова – секретар – карта
Даринка Кънчева Калапиш – обществен възпитател – карта
Евгения Събчева Панчева – обществен възпитател – карта

Общинска администрация

Савка Николова Йорзанова – пълномощник на кмета на общината в ДЗС и Образцов чифлик – карта

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/