Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 959 Прието с Протокол № 37/13.09.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с свх. №УТ-27-47 от 30.07.2018 г., от „ЕМИРА ЕСТЕЙД КОРПОРЕЙШЪН“ ЕООД, Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за ПИ с идентификатор 63427.159.700по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Гарван бюлюк“, като се определя смесена обществено обслужваща и складова зона (Сос), каквото е и предвиждането на изменението на Общия градоустройствен план на гр. Русе за територията, в която попада имота, като се спазят изискванията за параметри съгласно чл. 25 от Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. С ПЗ се предвижда с ограничителни линии ново, свободно разположено застрояване, изтеглено на законоустановените отстояния от граници на имота, с височина до 8,00 м. и като се спази сервитута на преминаващата през имота техническа инфраструктура.
2. Разрешава изработването на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 63427.159.700по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Гарван бюлюк“, в съответствие с одобреното в т. 1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)