Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 959

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 959
Прието с Протокол № 45/28.04.2006г.
На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, общинският съвет реши:

І. КОРЕГИРА СБОРНИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ ЗА 2006 г., както следва:

УВЕЛИЧАВА общата рамка на сборния бюджет на общината за 2006г. със сумата 729 029 лв.

1. ПРИХОДИ
Трансфери
§ 61-01- Получени трансфери + 9 000 лв.
§ 64-01 – Получени трансфепи от ПУДООС + 720 029 лв.

ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2006 г. + 729 029 лв.
2. РАЗХОДИ

КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ

ФУНКЦИЯ 06 “Жилищно строителство и БКС”

Дейност 623 “Чистота”

§ 52 03 “Придобиване на друго оборудване” + 142 829 лв.
Обект “Доставка на контейнери –172 бр.
§ 52 04”Придобиване на транспортни средства “ + 577 200 лв.

Обект “Доставка на автомобили – 4 бр

ФУНКЦИЯ 07 “Почивно дело, култура и религиозни дейности”

Дейност 739 “Музеи и худ.галерии” – дофинансиране със собствени приходи

§ 52 04”Придобиване на транспортни средства “ + 9 000 лв.
Обект “ МПС – Регионален Исторически музей”
ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛОВИЯ БЮДЖЕТ + 729 029 лв.

ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2005 г + 729 029 лв.

ІІ.КОРЕГИРА СБОРНИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ ЗА 2006 г., както следва:

УВЕЛИЧАВА общата рамка на сборния бюджет на общината за 2006г. със сумата 265 112 лв. по приходите и разходите, както следва:

1. ПРИХОДИ – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
Трансфери

Взаимоотношения с ЦБ

§ 31 13 – Получени целеви субсидии за капиталови разходи + 50 000 лв.
Трансфери
§ 64 01 Получени трансфери от ПУДООС + 215 112 лв.
ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ
ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2006 Г. + 265 112 лв.
РАЗХОДИ – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ

ФУНКЦИЯ 06 “Жилищно строителство и БКС”

Дейност 619 Др. дейности по жил.строителство и БКС”

§ 51 “Основен ремонт”

обект: “Централен градски площад – благоустрояване и ДОС

участък 1 (пресечка ул. Р. Даскалов ул. Александровска)

по проект “Красива България” + 50 000 лв.

§ 5206 “Изграждане на инфраструктурни обекти”

Обект: “Доизграждане на крайбрежен колектор (Гл.Пр.1),

Съоръжения към него в района на Речна гара” – Русе + 215 112 лв.
ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛОВИЯ БЮДЖЕТ + 265 112 лв.
ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2006 Г. + 265 112 лв.

ІІІ. УВЕЛИЧАВА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНАТА ЗА 2006 Г., В ТОВА ЧИСЛО КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ с извънбюджетни средства, както следва:

ФУНКЦИ 03 “ОБРАЗОВАНИЕ”
Дейност 311 “ЦДГ”

§ 51 00 “Основни ремонти”

обект: “Ремонт и обновяване на ЦДГ “Звездица” – Русе
ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ С ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА + 57 860 лв.
ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА
ПРОГРАМА ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2006 Г
+ 57 860 лв.

ІV. УТВЪРЖДАВА КОМПЕНСИРАНА ПРОМЯНА В КАПИТАЛОВИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ ЗА 2006 г., както следва:

Функция “ Жилищно строителство и БКС “
Дейност 619 Др. дейности по жил.строителство и БКС”
§ 52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти
Обект:
“Изграждане на пиезометрични кледенци – езеро Николово” – 7 000 лв.

Функция “ Почивно дело, култура, религиозни дейности “
Дейност 714 Спортни бази за спорт за всички
§ 52 03 Придобиване на друго оборудване машини и съоръжения
Обект :
“Самоходна косачка – трактор с работен орган – 92 см.” + 5 700 лв
Обект : “Самоходна косачка с работен орган – 53 см.” + 1 300 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/