Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 96 от 01.03.2012г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 96
Прието с Протокол № 7/01.03.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.9 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 144, ал. 3 от ТЗ, във връзка с чл. 29, ал. 1, т. 1 и чл. 29, ал. 2 от Наредба №9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да се прекрати договора за контрол на „Център за Кожно-венерически заболявания д-р Вл. Горанов – Русе” ЕООД от 17.05.2010 г., сключен между Диана Ивайлова Григорова и Кмета на Община Русе в изпълнение на Решение №866/22.04.2010 г. на Общински съвет – Русе.
2. Възлага на Кмета на Община Русе да прекрати договора за контрол по т.1 на основание чл. 29, ал. 1, т. 1 и чл. 29, ал. 2 от Наредба №9 на Общински съвет – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)