Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 96 Прието с Протокол № 4/25.01.2024г.

На основание чл. 99, т. 1 на Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с констатирано нарушение на изискванията при издаването на Решение № 1420, прието с Протокол № 50/13.07.2023 г. на Общински съвет – Русе, Общински съвет – Русе реши:

  1. Изменя правните основания на Решение № 1420, прието с Протокол № 50/13.07.2023 г. на Общински съвет-Русе по следния начин:

Вместо „На основание, чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл. 49, ал. 1, т. 1  от Наредба № 1 за общинската собственост, Общински съвет реши…“ да се чете: „На основание, чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл. 8  и чл. 9, ал. 1 на Наредба № 28 за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Русе, Общински съвет – Русе реши…“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)