Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 96 Прието с Протокол № 6/21.02.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1, т.7 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за социалното подпомагане, чл. 52, ал. 1 и 2 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, Общински съвет – Русе реши:

I. Създава Обществен съвет за оказване на съдействие и помощ при извършване на дейностите по социално подпомагане и упражняване на обществен контрол върху тяхното осъществяване в Община Русе  в състав:

1. Иво Пазарджиев – председател на Общински съвет – Русе;

2. Енчо Енчев – зам.-кмет „Хуманитарни дейности“;

3. Алисе Муртезова – член на ПКЗСП при ОбС – Русе ;

4. Катя Петрова – директор дирекция „Здравни и социални дейности“ – Община Русе;

5. Детелина Матева – директор дирекция „Социално подпомагане“ – Русе;

6. Антоанета Ябанозова – директор на секретариата на Областния съвет на БЧК – Русе;

7. Елена Петкова – член на УС на Сдружение с нестопанска цел „Еквилибриум“;

8. Маргарита Събева – председател на УС на Фондация „Приятелска подкрепа“;

9. Секретар: Гергана Пашева – старши експерт в отдел „Социални дейности“ към дирекция „Здравни и социални дейности“ – Община Русе.

II. Отменя Решение № 91, прието с Протокол № 4/21.01.2016 г. на ОбС – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)