Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 96

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 96
Прието с Протокол № 8/13.03.2008 г.

                  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.31, ал.1 от Наредба № 1 на ОбС Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, искане вх.№ ОС04/70/22.11.2007г., Общинският съвет  р е ш и:

                 1.  Дава съгласие за провеждане на явен търг за продажба  на общински имоти – частна общинска собственост в гр.Русе, ж.к.”Дружба-ІІІ”, ж.б.№ 50, предмет на АОС № 2661/26.03.1999г, представляващи  ателиета №№ 1 и 2, вх.”А” и ателие № 1 вх.”Б” разположени в мансардния етаж на ж.б.№ 50, ж.к.”Дружба ІІІ” в гр.Русе, както следва:

№по
ред

ателие

вход

Застр.пл.

% на съсоб.

Пазарна цена      

По реш.
1141/06г.

1.

Ателие №1

„А”

42,75 кв.м

1,1169 %

25 710 лв

23 411 лв

2.     

Ателие №2

„А”

42,94 кв.м

1,1219 %

25 830 лв 

23 515 лв

3.

Ателие №1

„Б”

42,75 кв.м

1,1169 %

25 710 лв.

23 411 лв.

при начална тръжна цена съответно по: 25 710 лв; 25 830 лв; 25 710 лв. без включен ДДС. Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилите търга. 2. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на търга, да издаде заповед за определяне на спечелилите търга и сключи договори за продажба.