Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 960 Прието с Протокол № 35/16.06.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2,  чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 11 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 1 и ал. 7 от ЗОС във връзка с  чл. 136, ал. 1, чл. 134, ал. 2 предл. първо във връзка с  чл. 134, ал. 1, т. 2, чл. 129, ал. 2, във връзка с  чл. 110, ал. 1, т. 2,  чл. 17, ал. 1 и искане с вх. №УТ-17-58/17.11.2021г. от Община Русе, общинският съвет реши:

          Одобрява ПУП – Изменение на план за улична регулация в района на кръстовище на ул. „Потсдам“ и ул. „Иван Ведър“ и План за регулация на УПИ XXXI-213 в кв. 3008, Източна промишлена зона по плана на гр. Русе, Община Русе

                                 Обявление за решението да се изпрати за обнародване  в „ Държавен вестник“ в                         7-дневен срок от приемането му от Общински съвет – Русе.

                                 Решението може да се обжалва в 14 – дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“   чрез Общински съвет Русе пред Административен съд Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)