Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 960 Прието с Протокол № 36/20.03.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Изменя и допълва Решение № 198 прието с Протокол № 13/15.05.2008 г. на ОбС-Русе, изменено и допълнено с Решение № 562, прието с Протокол № 28/14.05.2009 г., изменено и допълнено с Решение № 197, прието с Протокол № 10/16.05.2012 г., изменено и допълнено с Решение № 629, прието с Протокол № 25/22.05.2013 г., както следва:
1.1. Към т. 2 се добавя следният текст „Срокът за изплащане на средствата на одобрените кандидати да е в рамките на съответната бюджетна година.“.
1.2. Т. 3 се изменя, както следва:
„Срок за подаване на документи в деловодството на Община Русе е следният:
І сесия – от 01.04. до 30.04. на текущата година
ІІ сесия – от 01.06. до 30.06. на текущата година“.
1. 3. Т. 4 се изменя, както следва:
„Определя комисия в състав:
Председател: Д-р Теодора Константинова – Председател на ПКЗСП;
Членове: Д-р Пламен Кожухаров – Зам. председател на ПКЗСП;
Д-р Кирил Панайотов – член на ПКЗСП;
Д-р Ервин Чакърян – член на ПКЗСП;
Д-р Иван Стоянов – член на ПКЗСП;
Антон Данаилов – член на ПКИИП;
Емилия Пенева – директор на дирекция ФСД при Община Русе;
Мариела Личева – директор на дирекция „Здравни и социални дейности“ при Община Русе;
Ирена Петрова – директор на дирекция „Култура и образование“ при Община Русе;
Искра Иванова – главен експерт в отдел „Обществено здраве“ при Община Русе;
Райна Томова – старши юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване“ при Община Русе.“.

Настоящото решение да се счита за неразделна част от Решение № 198 прието с Протокол № 13 от 15.05.2008 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)