Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 960 Прието с Протокол № 37/13.09.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с свх. №УТ-27-49 от 07.08.2018 г., от Севдена Христова Маринова и Севдалин Бисеров Маринов, Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за ПИ с идентификатор 63427.152.140 по КККР на гр. Русе, находящ се в м. „Нови халваджи“. Променя се предназначението на цялата площ на имота и се определя „Вилна зона“ (Ов), като се спазват изискванията за параметри съгласно чл. 29 от Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. С ПЗ се предвижда с ограничителни линии ново застрояване, свободно разположено на законоустановените отстояния от имотните граници. В имота има три съществуващи сгради, които не се запазват като елемент на плана.
2. Разрешава изработването на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 63427.152.140 по КККР на гр. Русе, находящ се в м. „Нови халваджи“, в съответствие с одобреното в т. 1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)