Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 960

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 960
Прието с Протокол № 45/28.04.2006г.
На основание чл. 21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА, чл. 8, ал.1 и чл. 66, ал.1 от ЗМДТ и Решение №412/26.10.2004г. на ОбС Русе, общинският съвет реши:

1. Променя Решение № 812/22.12.2005 год. в частта на Приложение 1, както следва:
    Приложение 1
било
Става
1. За осигуряване на съдове за битови отпадъци 0 0
2. За събиране на битовите отпадъци и
транспортирането до депа
2839278 2831278
2.1. За гр. Русе и кварталите 2656776 2648776
2.1.1. гр. Русе – /събиране на битови отпадъци/ 1966000 1966000
2.1.3. гр. Русе – /разделно събиране на битови отпадъци/ 600000 600000
2.1.4. ДЗС 15000 7000
2.1.5. Средна кула 49386 49386
2.1.6. Долапите 23857 23857
2.1.7. Чифлика 2533 2533
2.2. За кметствата 182502 182502
2.2.1. Мартен 39470 39470
2.2.2. Николово 34176 34176
2.2.3. Тетово 19652 19652
2.2.4. Ново село 16025 16025
2.2.5. Сандрово 10754 10754
2.2.6. Червена вода 16569 16569
2.2.7. Хотанца 4215 4215
2.2.8. Просена 7316 7316
2.2.9. Семерджиево 10654 10654
2.2.10. Басарбово 15993 15993
2.2.11. Долно Абланово 4656 4656
2.2.12. Ястребово 3022 3022
3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация и закриване на депата на
територията на община Русе
476764 476764
3.1. За гр. Русе и кварталите 476764 476764
3.1.1. Експлоатационни разходи за регионално депо Русе 376764 376764
3.1.2. Закриване съществуващото сметище, ограда, охрана,запръстяване 100000 100000
4. За почистване на уличните платна,площадите, алеите и
други територии предназначени за обществено ползване
2171421 2171421
4.1. гр. Русе 1964442 1972442
4.1.1. За поддържане чистотата 1557940 1557940
4.1.2. Селеметя 30211 30211
4.1.3. За снегопочистване на входно- изходноте магистрали в чертите
на града, общинския дял от средствата,
останалатачаст се осигурява от ИА „Пътища“
85000 85000
4.1.4. Почистване на междублоковите пространства 205000 205000
4.1.5. За поддържане и почистване на уличните отоци 50000 50000
4.1.6. Средна кула 18197 18197
4.1.7. Долапите 17594 17594
4.1.8. Чифлика 500 3000
4.1.9. ДЗС 0 5500
4.2. Кметства 156979 156979
4.2.1. Мартен 23750 23750
4.2.2. Николово 25334 25334
4.2.3. Тетово 13010 13010
4.2.4. Ново село 14455 14455
4.2.5. Сандрово 14222 14222
4.2.6. Червена вода 18260 18260
4.2.7. Хотанца 7218 7218
4.2.8. Просена 7197 7197
4.2.9. Семерджиево 11985 11985
4.2.10. Басарбово 12286 12286
4.2.11. Долно Абланово 4756 4756
4.2.12. Ястребово 4506 4506
4.3. Почистване на замърсени с отпадъци площи 50000 50000
  ОБЩО 5487463 5487463
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/