Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 960

Прието с Протокол № 48/12.08.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.9 ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.1 от ТЗ и § 70, ал.1, т.3 от ПЗР към ЗИД ЗЛЗ, във връзка с § 7, т. 2 и § 13 от ЗИД ЗЛЗ, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласието си „ОДКВЗС-Русе” ЕООД да продължи дейността си като „Център за кожно-венерически заболявания „д-р Вл. Горанов – Русе” ЕООД.
2. Утвърждава предмета на дейност „Център за кожно-венерически заболявания „д-р Вл. Горанов – Русе”ЕООД както следва:
1. Диагностика, лечение и рехабилитация на лица с остри и хронични дерматологични заболявания;
2. Периодично наблюдение на лица с кожни и венерически заболявания, включително животозастрашаващи булозни дерматологични заболявания (форми на пемфигус);
3. Диагностика, лечение и профилактика на лица със сексуално предавани инфекции;
4. Периодично изготвяне на анализ на епидемиологичните показатели за сексуално предаваните инфекции и оценка на качеството и ефективността на провежданите диагностични, лечебни, профилактични и рехабилитационни дейности;
5. Експертна дейност в областта на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания;
6. Промоция, превенция и подобряване на сексуалното здраве на населението и на кожно-венерическите заболявания;
7. Информиране на обществеността по проблемите на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания;
8. Научно-изследователска дейност в областта на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания.
3. Изменя учредителния акт на дружеството, както следва:
Чл.1 С настоящият учредителен акт се образува еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) по смисъла на чл.113, във връзка с чл.116 и чл.147 от Търговския закон, чл.10, т.3а, чл.26а, чл.101 и чл.104 от Закона за лечебните заведения с наименование (фирма) Център за кожно-венерически заболявания „д-р Вл.Горанов” – Русе ЕООД.
Чл.4 Предметът на дейност на дружеството е:
1. Диагностика, лечение и рехабилитация на лица с остри и хронични дерматологични заболявания;
2. Периодично наблюдение на лица с кожни и венерически заболявания, включително животозастрашаващи булозни дерматологични заболявания (форми на пемфигус);
3. Диагностика, лечение и профилактика на лица със сексуално предавани инфекции;
4. Периодично изготвяне на анализ на епидемиологичните показатели за сексуално предаваните инфекции и оценка на качеството и ефективността на провежданите диагностични, лечебни, профилактични и рехабилитационни дейности;
5. Експертна дейност в областта на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания;
6. Промоция, превенция и подобряване на сексуалното здраве на населението и на кожно-венерическите заболявания;
7. Информиране на обществеността по проблемите на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания;
8. Научно-изследователска дейност в областта на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания.
4. Задължава Управителя на „Център за кожно-венерически заболявания – Русе”ЕООД да предприеме необходимите действия за отразяване на промените в Търговския регистър.