Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 961 Прието с Протокол № 35/16.06.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2,  чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ  и искане с вх. №УТ-16-17/18.03.2021 г. от „Биоселф“ ЕООД чрез Цанка Тодорова Енчева, Общински съвет –  Русе  реши:

  1. Одобрява  задание и разрешава  изработване на  подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение до ПИ 47336.63.370  в м. „Калето“, землище на гр. Мартен по първи вариант на трасе през имоти с идентификатори:  47336.63.289 с НТП „Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение“; 47336.63.287 с НТП „Местен път“; 47336.63.95 с НТП „Друг вид земеделска земя“ и 47336.63.276 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост.
  2.  Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе на довеждащата инфраструктура  за срок от една година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)