Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 961 Прието с Протокол № 36/20.03.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Приема Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:
Параграф единствен: В чл. 84, ал. 3 думите „по тяхно искане“ се заличават.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)