Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 961

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 961
Прието с Протокол № 45/28.04.2006г.
На основание чл.21, ал.1,т.7 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Не се заплаща такса за битови отпадъци за имотите – общинска собственост, освободени от „данък върху недвижимите имоти” по реда на чл.24, ал.1 от ЗМДТ, както следва”:

1.1. Имоти – публична общинска собственост.
1.2. Парковете, спортните игрища, площадките и други подобни имоти за обществени нужди.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/