Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 961

Прието с Протокол № 48/12.08.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл. 137, ал.1, т.1 от ТЗ и § 70, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от ПЗР към ЗИД ЗЛЗ, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласието си „ОДПФЗС-Русе” ЕООД да продължи дейността си като „Медицински център за пневмо-фтизиатрични заболявания – Русе”ЕООД;
2. Изменя Учредителния акт на дружеството, както следва:
Чл.1. С настоящият учредителен акт се образува Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) по смисъла на чл. 113 във връзка с чл. 116 и чл. 147 от Търговския закон, §70, ал. 1, т. 2 от ПЗР на ЗИД ЗЛЗ, чл. 101 и чл. 104 от Закона за лечебните заведения с наименование (фирма) „Медицински център за пневмо-фтизиатрични заболявания – Русе” ЕООД.
3. Задължава Управителя на „Медицински център за пневмо-фтизиатрични заболявания – Русе” ЕООД да предприеме необходимите действия за отразяване на промените в Търговския регистър.