Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 962 Прието с Протокол № 35/16.06.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ и чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с вх. №УТ-27-21 от 23.02.2022 г. от Хюля Орханова Щерева, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.149.343 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Касева чешма“, землището на гр. Русе, община Русе, като се изпълнят изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. С проекта за ПУП-ПЗ се определя зона за рекреационни дейности – „Вилна зона“ (Ов), съгласно предвижданията на ОУПО- Русе, като се спазят изискванията за параметри на устройствените нормативи за зоната. Със скицата-предложение се предвижда ново свободно застрояване в рамките на ограничителните линии на застрояване. Към настоящия момент в ПИ с идентификатор 63427.149.343 има съществуваща постройка, която не се запазва като елемент на плана.
  2. Разрешава изработването на ПУП – ПЗ на ПИ с идентификатор 63427.149.343 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Касева чешма“, землището на гр. Русе, община Русе, в съответствие с одобреното в т. 1 задание.
  3.  Решението да се разгласи с обявление по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)