Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 962 Прието с Протокол № 37/13.09.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и искане вх. № УТ-16-41/06.08.2018 г. от „ЛПМ Експрес“ ЕООД, Общински съвет – Русе реши:
1.Одобрява задание и разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – кабелна линия СрН /20 кV/ от ст. 4 от ЕПО от ст. 87 на ВЕЛ 20 кV „Мартен“ до имот с идентификатор 47336.63.274 в местност „Вехтите лозя“, землище на гр. Мартен през имоти с идентификатори 47336.63.276 и 47336.63.369 – общинска публична собственост по втори вариант на трасе.
2.Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе на довеждащата инфраструктура за срок от една година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)