Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 962

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 962
Прието с Протокол № 45/28.04.2006г.
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и т.9.1 от Правилата за управление и разпореждане с паричните средства в специалния фонд, Общинският съвет реши:

1. Да се извърши корекция в план-сметката на ОБИФ, както следва:

§ 1098 + 28410 лв
§ 5500 + 5300 лв.
§ 9700 – 28410 лв
§ 9700 – 5300 лв. – “ДКЦ – 2” ЕООД

2. Да се извърши корекция в специалната сметка за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол, както следдва:

§ 1098 + 2810 лв.,
§ 1029 + 16430 лв.,
§ 9507 – 19240 лв

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/