Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 962

Прието с Протокол № 48/12.08.2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 1 от ТЗ и § 70, ал.1, т.1 от ПЗР към ЗИД ЗЛЗ, във връзка с § 7, т. 1 и §12 ат ЗИД ЗЛЗ, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласието си „ОДПЗС-Русе” ЕООД да продължи дейността си като „Център за психично здраве – Русе” ЕООД.
2. Утвърждава предмета на дейност „Център за психично здраве – Русе” ЕООД както следва:
1. Спешна психиатрична помощ;
2. Диагностика и лечение на лица с психични разстройства;
3. Периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж;
4. Психотерапия и психо-социална рехабилитация;
5. Психиатрична и психологична експертна дейност;
6. Създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл.147а, ал. 1 от Закона за здравето;
7. Промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението;
8. Информиране на обществеността по проблемите на психичното здраве;
9. Научноизследователска дейност в областта на психичното здраве;
10. Предоставяне социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане.
3. Изменя Учредителния акт на дружеството, както следва:
Чл.1. С настоящият учредителен акт се образува Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) по смисъла на чл. 113 във връзка с чл. 116 и чл. 147 от Търговския закон, чл. 10 т. 3, чл. 26, чл.101 и чл. 104 от Закона за лечебните заведения с наименование (фирма) „Център за психично здраве – Русе” ЕООД.
Чл.4. Предметът на дейност на дружеството е:
1. Спешна психиатрична помощ;
2. Диагностика и лечение на лица с психични разстройства;
3. Периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж;
4. Психотерапия и психо-социална рехабилитация;
5. Психиатрична и психологична експертна дейност;
6. Създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл.147а, ал. 1 от Закона за здравето;
7. Промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението;
8. Информиране на обществеността по проблемите на психичното здраве;
9. Научноизследователска дейност в областта на психичното здраве;
10. Предоставяне социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане.
4. Задължава Управителя на „Център за психично здраве – Русе”ЕООД да предприеме необходимите действия за отразяване на промените в Търговския регистър.