Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 963 Прието с Протокол № 35/16.06.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с вх. УТ-27-45/10.05.2022г. от Ростислав Богомилов Димитров – управител на „Ирис“ АД,  Общински съвет – Русе реши:

Одобрява задание и дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ за ПИ 63427.72.68, местност „Узунджата“ по Кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Русе, в съответствие с изискванията на чл. 108, ал. ал. 2 от ЗУТ,  чл. 87 от Правилата и нормативите за прилагане на ОУПО Русе и чл. 23, ал. 3 от ЗОЗЗ.

ПУП-ПЗ да отговаря на изискванията на Наредба № 7/2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони,  Наредба № 8/2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.

Решението да се разгласи с обявление по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)