Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 963 Прието с Протокол № 37/13.09.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и искане вх. № УТ-16-30/05.07.2018 г. и №30-10445-2/09.08.2018 г. от „А1 България“ ЕАД , Общински съвет – Русе реши:
1.Одобрява задание и разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – ЕСИ – отклонение от подземна, канална мрежа за осъществяване на далекосъобщителни мрежи на територията на гр. Русе по първи вариант на трасета през следните имоти: 63427.180.20 – държавна публична собственост; 63427.182.25 и 63427.182.27 – общинска частна собственост и 63427.182.32 – общинска публична собственост.
2.Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе на довеждащата инфраструктура за срок от една година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)