Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 963

Прието с Протокол № 48/12.08.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.1 от ТЗ и § 70, ал.1, т.4 от ПЗР към ЗИД ЗЛЗ във връзка с §7, т. 2 и §13 от ЗИД ЗЛЗ Общинският съвет реши:

1. Дава съгласието си „МДОЗС-Русе” ЕООД да продължи дейността си като „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД.
2. Утвърждава предмета на дейност на „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД, както следва:
1. Активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания;
2. Периодично наблюдение, консултации и проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози;
3. Регистрация и диспансеризация на болни с онкологични заболявания и преканцерози;
4. Създаване и поддържане на раков регистър за съответната територия, на обслужвания район и за нуждите на Националния раков регистър;
5. Промоция и превенция на онкологичните заболявания;
6. Информиране на обществеността по проблемите на онкологичните заболявания;
7. Експертна и консултативна дейност в областта на онкологията и медицинската онкология;
8. Научноизследователска дейност в областта на онкологията;
9. Провеждане на клинични и терапевтични изпитвания в областта на медицинската онкология;
10. Реализиране на комплексни програми за обучение и специализация по онкология, медицинска онкология и лъчелечение и здравни грижи;
11. Осъществяване на консултации по проблемите на онкологичните заболявания в обслужвания район;
12. Извършване на профилактика и скринингови програми за онкологичните заболявания;
13. Предоставяне на социални услуги по реда на Закон за социалното подпомагане.
3. Изменя Учредителния акт на дружеството, както следва:.
Чл.1.С настоящият учредителен акт се образува Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) по смисъла на чл.113 във връзка с чл. 116 и чл. 147 от Търговския закон, чл. 10 т. 3б, чл. 26б, чл. 101 и чл. 104 от Закона за лечебните заведения с наименование (фирма) „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД.
Чл.4.Предметът на дейност на дружеството е:
1. Активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания;
2. Периодично наблюдение, консултации и проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози;
3. Регистрация и диспансеризация на болни с онкологични заболявания и преканцерози;
4. Създаване и поддържане на раков регистър за съответната територия, на обслужвания район и за нуждите на Националния раков регистър;
5. Промоция и превенция на онкологичните заболявания;
6. Информиране на обществеността по проблемите на онкологичните заболявания;
7. Експертна и консултативна дейност в областта на онкологията и медицинската онкология;
8. Научноизследователска дейност в областта на онкологията;
9. Провеждане на клинични и терапевтични изпитвания в областта на медицинската онкология;
10. Реализиране на комплексни програми за обучение и специализация по онкология, медицинска онкология и лъчелечение и здравни грижи;
11. Осъществяване на консултации по проблемите на онкологичните заболявания в обслужвания район;
12. Извършване на профилактика и скринингови програми за онкологичните заболявания.
13. Предоставяне социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане.
4. Задължава Управителя на „Комплексен онкологичен център – Русе”ЕООД да предприеме необходимите действия за отразяване на промените в Търговския регистър.