Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 964 Прието с Протокол № 37/13.09.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с свх. №УТ-27-35 от 15.06.2018 г., от Тодор Николов Делев, Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за ПИ с идентификатор 63427.162.2 по КККР на гр. Русе, находящ се в м. „Буйна яна“. Променя се предназначението на цялата площ на имота съгласно чл. 59, ал. 1, т. 2 от Наредба №РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. Определя се „Вилна зона“ (Ов), каквото е предвиждането по разработвания в момента Общ устройствен план на община (ОУПО) – Русе и като се спазят изискванията за параметри съгласно чл. 29 от Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. С ПЗ се предвижда със задължителни линии ново застрояване, свързано със съществуващата в имота сграда с функционално предназначение – друг вид сграда за обитаване.
2. Разрешава изработването на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 63427.162.2 по КККР на гр. Русе, находящ се в м. „Буйна яна“, в съответствие с одобреното в т. 1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)