Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 964 Прието с Протокол № 37/24.04.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Изменя т. 1 от Решение № 365/15.11.2012г, изм. с Решение № 420/27.12.2012г, като същата придобива следния текст: „Дава съгласие за придобиване от Община Русе на правото на собственост върху следния недвижим имот /в незавършен вид/, находящ се в град Русе, бул. „Липник“№ 1, ет. – 3, представляващ съгласно схема-проект № 15-115856-22.04.2014г. на самостоятелен обект в сграда по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-18/16.05.2007г. на Изпълнителния директор на АК, издадена от СГКК-гр. Русе САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.5546.1.1 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка пет хиляди петстотин четиридесет и шест точка едно точка едно), намиращ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.5546 с предназначение гараж в сграда, на три нива, както следва: ниво 1 с площ 16 163 кв. м. (шестнадесет хиляди сто шестдесет и три квадратни метра) при съседи на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: няма; ниво 2 с площ 8 454 кв. м. (осем хиляди четиристотин петдесет и четири квадратни метра) при съседи на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: няма; ниво 3 с площ 6 458 кв. м. (шест хиляди четиристотин петдесет и осем квадратни метра) при съседи на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: няма, построен в имот собственост на Община Русе съгласно АОС № 5150 от 18.10.2007г на Община Русе вписан под № 20, том 45, дв. вх. № 15582, рег. 72 по дело № 11388/07 от 19.10.2007г, представляващ поземлен имот, съгласно Скица № 15-47150-06.03.2014г, издадена от СГКК- гр. Русе с идентификатор 63427.2.5546 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка пет хиляди петстотин четиридесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, одобрени със заповед № РД-18-18/16.05.2007г на Изпълнителен директор на АК, с адрес на поземления имот гр.Русе бул. Липник № 1 /едно/ с площ от 36480 кв.м./тридесет и шест хиляди четиристотин и осемдесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията- урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг обществен обект, комплекс, при граници: север – поземлен имот 63427.2.4791 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка четири хиляди седемстотин деветдесет и едно/, изток – поземлен имот 63427.2.4790 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка четири хиляди седемстотин и деветдесет/, поземлен имот 63427.2.5102 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка пет хиляди сто и две/, юг – поземлен имот 63427.2.5103 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка пет хиляди сто и три/, запад – поземлени имоти/ 63427.2.4637 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка четири хиляди шестстотин тридесет и седем/, 63427.2.4638 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка четири хиляди шестстотин тридесет и осем/, 63427.2.5545 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка пет хиляди петстотин четиридесет и пет/, 63427.2.5544 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка пет хиляди петстотин четиридесет и четири/, 63427.2.1647 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка хиляда шестстотин четиридесет и седем/, част от целия проект за изграждане на спортно – зрелищна зала с капацитет над 5500 места и обществен комплекс, състоящ се от спортно-развлекателни и търговски елементи, хотелски и бизнес център, хотелски комплекс, подземни и надземни паркинги и трафопост, чрез средства от централния бюджет в размер до 9 (девет) милиона лева, които да бъдат разходвани от „Проект Русе” АД единствено за довършителни работи по многофункционална зала за спортни и други събития. Разходите по сделката за придобиване се разпределят по равно между двете страни.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)