Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 965 Прието с Протокол № 35/16.06.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ и чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с вх. №УТ-27-50 от 20.05.2022 г. от „МИСТИ“ ЕООД представлявано от Венцислав Стоянов Стоев, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатори 65348.65.181 и 65.185 находящи се в местност „Мерата“, землището на с. Сандрово, община Русе, като се изпълнят изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, чл. 65 от Наредба №РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове. С проекта за ПУП-ПЗ да се обединят двата поземлени имота като за новообразувания се определя устройствена зона „Предимно производствена“ (Пп), съгласно предвижданията на ОУПО- Русе, като се спазят изискванията за параметри на устройствените нормативи за зоната. Със скицата-предложение се предвиждат ограничителни линии на застрояване съгласно чл. 35, ал. 2 от ЗУТ. Към настоящия момент в ПИ 65348.65.181 и 65.185 има съществуващи постройки, които се запазват като елементи на плана на новообразувания ПИ.
  2. Разрешава изработването на ПУП – ПЗ на ПИ с идентификатори 65348.65.181 и 65.185, находящи се в местност „Мерата“, землището на с. Сандрово, община Русе, в съответствие с одобреното в т. 1 задание.
  3. Решението да се разгласи с обявление по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)