Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 965 Прието с Протокол № 37/24.04.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да осигури допълнителен собствен финансов принос по проект Обновяване и оборудване на Комплексен онкологичен център – Русе,, финансиран по ОП „Регионално развитие: 2007-2013г. в размер на 264 994,50 лв. представляващи допълнителен собствен принос на бенефициента над задължителните 4,1271661 %, явяващи се допустими разходи по схема BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)