Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 965

Прието с Протокол № 49/16.09.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.1 от ЗОС и чл.12, ал.2 от Наредба № 1 за общинската собственост, Общинският съвет реши:

1. Предоставя безвъзмездно за управление на Първо основно училище „Отец Паисий” гр. Русе, недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе по ул. „Плиска” № 3, бл. „Орфей”, вх. В, представляващ занималня /част от партера на блока/ със застроена площ 104,47 кв.м. /ПИ с идентификатор 63427.1.148.20.69/, заедно с 2,009 % ид. части от общите части на сградата, с АОС № 1327/10.05.1997 г. за срок от 1 година.
2. Упълномощава Кмета на община Русе да издаде заповед за предоставяне на имота.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС-Русе пред Административен съд-Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)