Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 966 Прието с Протокол № 37/13.09.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване във връзка с чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Общински съвет Русе реши:

1. Предлага на Министъра на труда и социалната политика, който да предложи на Министерски съвет да бъде отпусната персонална пенсия на:
София Георгиева Върбанова, ЕГН: 045203****.
2. Задължава Кмета на Община Русе в 7-дневен срок да изпрати документите до НОИ – София за разрешаване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)