Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 966 Прието с Протокол № 37/24.04.2014 г.

На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.6, ал.2, във връзка с чл.3, ал.2, т.3 от ЗОС, Общинският съвет реши:

1. Обявява имот, находящ се в гр.Русе, пл.Възрожденски, Парк на възрожденците, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.2.4792 и построената в същия сграда с идентификатор 63427.2.4792.1- Пантеон на възрожденците – паметник костница, за имот – публична общинска собственост и го вписва в списъка на имотите – публична общинска собственост.
2. За описания в т.1 имот да се състави акт за публична общинска собственост.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)