Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 966

Прието с Протокол № 49/16.09.2010 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, протокол № 113/25.08.2010г. на Комисията по общинска собственост, одобрен инвестиционен проект и искане вх.№ ОС07/11/13.07.2010г., Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за учредяване право на строеж за пристрояване на три нива /сутерен, етаж и лятна тераса в мансардния етаж/ към съществуващ търговски обект – кафе-аперитив в ж.к.”Дружба ІІІ”, северно от ж.б. „МНО-5”, кв.594, попадащ върху ПИ с идентификатор 64327.4.566 в гр.Русе, с РЗП – 117 кв.м., на ЕТ”Дейзи – 4 –Диана Христова”, на стойност 14 150 лв., без ДДС.
Дължимите данъци и такси да се определят след решението на Общинския съвет и са за сметка на ЕТ”Дейзи – 4 – Диана Христова”.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на строеж за пристрояване.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС Русе пред Административен съд – Русе в 14 – дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)