Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 967 Прието с Протокол № 35/16.06.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл.5 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 и чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх. № УТ-27-42/26.04.2022г. от Александър Милков Иванов, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на  Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.160.104 по КККР на гр. Русе,    в местност „Мерата“, землище на гр. Русе, Община Русе, като се изпълнят изискванията на чл.108, ал.2 от ЗУТ. С проекта ПУП – ПЗ се определя  жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване – „Зона (Жм)“, съгласно предвижданията на ОУПО – Русе, като се спазят изискванията за параметри на устройствените нормативи за зоната.  
  2. Разрешава изработване на ПУП – ПЗ на ПИ с идентификатор 63427.160.104 по КККР на гр. Русе, в местност „Мерата“, землище на гр. Русе, Община Русе, в съответствие с одобрено задание в т.1.

ПУП да се изготви в обем и съдържание съгласно изискванията на Наредба №8 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените планове.

Решението подлежи на разгласяване по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)