Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 967 Прието с Протокол № 38/18.10.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4 от ЗПСК и чл. 3, т. 3 и чл. 7, т. 11 от Наредба за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на ОбС – Русе, Общински съвет – Русе реши:
1. Допълва Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2018 г., приет с Решение №735/25.01.2018 г., Приложение №2 с точка 2.13:
„Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.2136.4.20 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка две хиляди сто тридесет и шест точка четири точка двадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе (магазин), с площ 63,86 кв.м., с адрес: гр. Русе, ул. „Борисова“ №51, вх.1, ет. 0, с предназначение: за търговска дейност, предмет на АОС №6622/23.01.2012 г.“
2. Открива процедура за приватизация на „Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.2136.4.20 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка две хиляди сто тридесет и шест точка четири точка двадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе (магазин), с площ 63,86 кв.м., с адрес: гр. Русе, ул. „Борисова“ №51, вх.1, ет. 0, с предназначение: за търговска дейност, предмет на АОС №6622/23.01.2012 г.“
3. Упълномощава Кмета на общината с правата и задълженията на „възложител”, съгласно „Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)