Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 967

Прието с Протокол № 49/16.09.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, протокол № 113/25.08.2010г. на Комисията по общинска собственост, одобрен инвестиционен проект и искане вх. № ОС07/9/30.06.2010г., Общинският съвет реши:

Дава съгласие за учредяване право на строеж за пристрояване – изграждане на тераса с външно стълбище със застр.площ 9,20 кв.м. към апартамент № 17, етаж І, вход „Д”, в жилищен блок „Мура, ж.к.”Здравец-изток”, ул.”Нови сад” № 2 в гр.Русе, преустроен във фризьорски салон, попадащ върху ПИ с идентификатор 63427.7.357, на Татяна Йорданова Симеонова, на стойност 1 160 лв. без ДДС.
Дължимите данъци и такси да се определят след решението на Общинския съвет и са за сметка на Татяна Йорданова Симеонова.
Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на строеж за пристрояване.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)