Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 968 Прието с Протокол № 37/24.04.2014 г.

На основание чл. 21, ал.2 и чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от ЗОС, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да се предостави безвъзмездно за управление за срок от пет години на:
1. Агенция за социално подпомагане за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане”, със седалище град Русе, имот, частна общинска собственост, разположен на партера на вход 6(Е) на жилищен блок 4 в ж.кв.Дружба 3, ул. Даме Груев № 2, предмет на акт за частна общинска собственост №7061 от 04.09.2013 г.(вписан под № 82 том 37 дв.вх.14261 н.д.7276 вх. №14554 от 11.10.2013 г. на СВп.), представляващ две офис помещения, коридор и две тераси от общо застроена площ от 63,90 кв.м и 1,732 % ид. части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж;
2. Областна дирекция на МВР-Русе, имот, частна общинска собственост, разположен на партера на вход 6(Е) на жилищен блок 4 в ж.кв.Дружба 3, ул. Даме Груев № 2, предмет на акт за частна общинска собственост №7061 от 04.09.2013 г.(вписан под № 82 том 37 дв.вх.14261 н.д.7276 вх. №14554 от 11.10.2013 г. на СВп.), представляващ едно офис помещение с общо застроена площ от 20 кв. м и 0,805 % ид. части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)