Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 968 Прието с Протокол № 38/18.10.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА, във връзка с чл.21 ал.1 т.23 ЗМСМА и чл. 10, ал.1, т. 9 от Наредба №9 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:
Дава съгласие общинско търговско дружество „Общински пазари” ЕООД със собствени средства да извърши:
– модернизация на пазар „Рибката“ в кв. Здравец Изток на стойност 70 000 лв.
– изграждане на нови павилиони, на мястото на съществуващи такива, на Централен общински пазар, на стойност 20 000 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)