Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 969

Прието с Протокол № 49/16.09.2010 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, чл. 35, ал.1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 30 от Наредба №1 на ОбС-Русе за общинската собственост и протокол №113 от 25.08.2010 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1.1Допълва програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост с недвижим имот – незастроен терен, намиращ се по ул. „Доростол” №127, град Русе, представляващ ПИ 3392 от кв. 340.1 по регулационния план на ЖК „Възраждане” – град Русе, а по кадастрална карта и кадастралните регистри ПИ с идентификатор 63427.1.118, с площ от 449,00 кв. м.
1.2.Допълва програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост с недвижим имот – незастроен терен, намиращ се по ул. „Белмекен” №34, град Русе, представляващ ПИ 2431 от кв. 768 по регулационния план на ЖК „Родина – ІІІ” – град Русе, а по кадастрална карта и кадастралните регистри ПИ с дентификатор 63427.5.942, с площ от 465,00 кв. м.
2.1Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот – незастроен терен, намиращ се по ул. „Доростол” №127, град Русе, представляващ ПИ 3392 от кв. 340.1 по регулационния план на ЖК „Възраждане” – град Русе, а по кадастрална карта и кадастралните регистри ПИ с идентификатор 63427.1.118, с площ от 449,00 кв. м., предмет на Акт за частна общинска собственост №5409 от 12.05.2008 г., при начална тръжна цена 211 540,00 лева, без включен ДДС.
2.2Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот – незастроен терен, намиращ се по ул. „Белмекен” №34, град Русе, представляващ ПИ 2431 от кв. 768 по регулационния план на ЖК „Родина – ІІІ” – град Русе, а по кадастрална карта и кадастралните регистри ПИ с дентификатор 63427.5.942, с площ от 465,00 кв. м., предмет на Акт за частна общинска собственост №5550 от 08.10.2008 г., при начална тръжна цена 74 190,00 лева, без включен ДДС.
3.Задължава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждането на публичен търг с явно наддаване, след влизане в сила на решението на Общински съвет – Русе.
4.Упълномощава Кмета на Община Русе въз основа на резултатите от търга, за всеки един от имотите да издаде заповед, с която да се определи спечелилия участник, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор за продажба.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)