Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 97 Прието с Протокол № 6/21.02.2020 г.

        На основание чл. 21, ал. 2,  чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ  и  искане с вх. №УТ-16-71/02.12.2019 г.  от Милен Тодоров Донев, Общински съвет – Русе  реши:

       1. Одобрява  задание и разрешава  изработване на  подробен устройствен план                   /ПУП/  – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – захранващ кабел  до имот с идентификатор 02796.510.52 в м. „Малък саджак“, землище на с. Басарбово през следните имоти: 02796.69.9, 02796.510.1, 02796.510.2, 02796.510.3, 02796.139.274 – частна собственост; 02796.69.385, 02796.139.264, 02796.139.385, 02796.139.386, 02796.162.298, 02796.510.7004 – общинска публична собственост; 02796.139.277, 02796.139.322 и 02796.139.388 – държавна частна собственост; 02796.139.292- държавна публична собственост по първи вариант на трасе.     

2. Дава  предварително съгласие за утвърждаване на трасе на довеждащата инфраструктура  за срок от една година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)