Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 97

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 97
Прието с Протокол № 8/13.03.2008 г.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка, чл.35, ал.1, от ЗОС, чл.31, ал.1  от Наредба № 1 на Общински съвет Русе, протокол № 88 от 12.02.2008 г.  на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:
    І.
     1. Дава съгласие за откриване процедура за продажба чрез търг с явно наддаване на общински недвижим имот представляващ: Урегулиран поземлен имот № VІІІ-1578 в кв. 72 от 606 кв.м. по плана на град Мартен, община Русе, по АОС № 3855 от 23.04.2002 год. при начална тръжна цена в размер на                   17 780.00 лева.
    2. Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на търга след влизане в сила на решението на ОбС-Русе, като се отбележи обстоятелството за построена незаконна постройка, част от която попада в УПИ VІІІ-1578.
   3. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед за определяне на спечелилия търга, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор с лицето спечелило търга.
    ІІ.
    1. Дава съгласие за откриване процедура за продажба чрез търг с явно наддаване на общински недвижими  имоти,  както следва: 
ІV-общ. в кв. 105 от 520 кв.м., АОС № 4131 от 12.02.2004 год.;
V-общ. в кв. 105 от 600 кв.м., АОС № 4132 от 12.02.2004 год.;
VІ-общ. в кв. 105 от 540 кв.м., АОС № 4133 от 12.02.2004 год.;
VІІ-общ. в кв. 105 от 660 кв.м., АОС № 4134 от 12.02.2004 год. по плана на град Мартен, община Русе, при начална тръжна цена за същите:
За УПИ ІV-общ.  от 520 кв.м. за  15 250.00 лева;
За УПИ V-общ.   от 600 кв.м. за 17 600.00 лева ;
За УПИ VІ-общ.  от 540 кв.м. за 15 840.00 лева  ;
За УПИ VІІ-общ. от 660 кв.м 19 360.00 лева.
       В цената не са включени дължимите данъци и такси.
    2. Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на търга след влизане в сила на решението на ОбС-Русе.
   3. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед за определяне на спечелилите търга, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор с лицата спечелили търга.