Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 970 Прието с Протокол № 38/18.10.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 71а от Устава на „СПЛЕНДИД“ АД, Общински съвет – Русе реши:
1. Упълномощава Искрен Маринов Илиев, представляващ Община Русе, в качеството й на член на Съвета на директорите на „СПЛЕНДИД“ АД, да гласува „за“ получаването на банков кредит от дружеството в размер на 45 хиляди лева, лихва – до 5 %, самоучастие – не повече от 15% и с обезпечение: втора ипотека на магазина за промишлени стоки с РЗП 84,67 кв. м. по ул. „Александровска“ № 51 и залог на приходите от наем на магазина за целия срок на договора.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)