Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 970

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 970
Прието с Протокол № 47/26.05.2006г.
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС във връзка с чл.31, ал.1 от Наредба № 1 на Общинския съвет, протокол № 61/02.05.2006г.на Комисията по общинска собственост и молба вх.№ОС04/24/21.03.2006г. от Венцислав Николаев Танков, Общинският съвет-Русе р е ш и:

1. Отказва извършване на продажба на общински имот № 2322 в местност “Левента”, представляващ едноетажна сграда със застр.площ 110,16 кв.м. и открита площ към нея от 56 кв.м., предмет на АОС № 4238/20.07.2004г. поради това, че за същия няма действащ План за застрояване и че част от сградата попада върху терен на “БТК”ЕАД гр.София.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/