Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 970

Прието с Протокол № 49/16.09.2010 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл. 35 ал.1 и чл. 41 ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.26, ал.1, т.1 и ал.3 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС-Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на ІІ-ри и ІІІ-ти етажи от масивна триетажна сграда (бивша Поликлиника), всеки със застроена площ от 500 кв.м., разгъната застроена площ от 1000 кв.м., заедно с 57.867 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху УПИ VІІ-Поликлиника, в кв. 60, целият с площ от 4025 кв.м. по регулационния план на село Тетово, Община Русе, предмет на АОС № 3944 от 28.10.2002 г., при начална тръжна цена от 168 590.00 лева, без включени Данък добавена стойност, данъци и такси. Същите са за сметка на спечелилият участник.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да организира процедура по провеждане на публичен търг, да издаде заповед, с която определи спечелилия търга, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор за продажба.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)