Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 971 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 6 от ТЗ, чл. 8, ал. 1, т. 1 и чл. 10, ал. 1, т. 7 от Наредба №9 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

 1. Дава съгласие за създаване на търговско дружество, както следва:
  Фирма /Наименование на дружеството – лечебно заведение: „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПО ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – РУСЕ“ ЕООД
  Форма: Еднолично дружество с ограничена отговорност
  Седалище и адрес на управление: Държава: БЪЛГАРИЯ, Област: Русе, Община: Русе, Населено място: гр. Русе, п.к. 7002, ул. „Независимост“ №2
  Предмет на дейност: Осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ.
  Управител: д-р Десислава Руменова Генова-Николаева
  Едноличен собственик на капитала: „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – РУСЕ“ ЕООД, ЕИК 117527022, Държава: БЪЛГАРИЯ
  Капитал: 1 000 (хиляда) лева
  Капиталът в размер на 1 000 (хиляда) лева, който се внася, е под формата на парична вноска.
 2. Одобрява Учредителен акт на „Медицински център по онкологични заболявания – Русе“ ЕООД (Приложение: проект на Учредителен акт).
 3. Упълномощава управителя д-р Десислава Руменова Генова-Николаева да извърши всички действия и подпише всички необходими документи за вписване на новоучреденото дружество в Агенция по вписванията и ИАМО.
 4. Възлага на д-р Камен Емилов Кожухаров – управител на „Комплексен онкологичен център – Русе“ ЕООД да проведе конкурс за избор на управител на „Медицински център по онкологични заболявания – Русе“ ЕООД, след регистрация на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)