Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 971 Прието с Протокол № 38/18.10.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45ж, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 10б, ал. 1 от ЗСПЗЗ, §27, ал. 2, т. 3 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (обн. ДВ, бр. 62/2010 г.), Протокол №32/11.09.2018 г. и мотивирано искане от Началника на Общинска служба „Земеделие“ – град Русе, Общински съвет – Русе реши:
1. Дава съгласие за обезщетяване наследниците на Дана и Пеню Николови Беневи с поземлен имот, общинска собственост, представляващ земеделска земя с идентификатор 63427.112.123 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с площ от 1,814 дка, в местността „Гарван бюлюк“, землище на кв. „Долапите“, град Русе, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, пета категория при неполивни условия.
2. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)